Visitaties als bron: nadere analyse

Prestatieafspraken

Monitoring en evaluatie

Het beeld van monitoring en evaluatie binnen de lokale driehoek is divers, de visitatierapporten zijn er niet altijd specifiek over. Soms gebeurt monitoring slechts jaarlijks, soms tweemaal per jaar, soms elke drie maanden, waarbij de frequentie van rapportage en bespreking op bestuurlijk niveau vaak lager is dan op ambtelijk niveau. Monitoring en evaluatie blijken moeilijk als de prestatieafspraken slechts globaal zijn geformuleerd. Uit de visitatie van Alwel wordt duidelijk dat de prestatieafspraken in Breda actief gemonitord worden, eens per drie maanden. De thema’s van de jaarschijven waarmee wordt gewerkt worden besproken in thematische werkgroepen. In Etten-Leur waar Alwel ook actief is, ontvangen de drie betrokken bestuurders regelmatig een voortgangsrapportage. Ook in Deventer bestaat tevredenheid over de monitoring, op jaarbasis in het Bestuurlijk Overleg Wonen. In Eindhoven is een gericht monitoringssysteem opgezet voor het bewaken van de prestatieafspraken, waarbij corporaties de voortgang van hun activiteiten in de bekende stoplichtkleuren aangeven. Soms gebeuren monitoring en evaluatie slechts mondeling en is er nog geen systeem van, zoals bij Sité.

In enkele gevallen wijst de visitatiecommissie erop dat het goed zou zijn als corporaties de voortgang in de realisatie van de prestatie-afspraken een plaats zou geven in hun interne management- en bestuursrapportages.

Conflicten en conflicthantering 

Lokale samenwerking in de driehoek gaat niet altijd zonder slag of stoot. Er bestaan soms forse verschillen van mening en er is af en toe sprake van een conflict tussen de partijen.

Niet al deze inhoudelijke verschillen van inzicht leiden tot conflict, met uitzondering van de situatie in Hilversum en in zekere zin ook in Rotterdam. Conflict kan ook ontstaan door verziekte verhoudingen, gekissebis, gebrek aan persoonlijke klik, onduidelijke afspraken of het niet-nakomen van afspraken (soms al jarenlang).

In de visitatierapporten vinden we diverse vormen van conflicthantering terug. Soms waren die direct effectief, soms was een tweede of derde poging nodig, en soms bleef het conflict voortbestaan. Genoemde vormen:

  • een van de partijen neemt initiatief tot ‘constructieve gesprekken’ (Dudok)
  • organiseren extra bijeenkomsten, overleg wethouderhuurdersorganisaties (ProWonen)
  • inlassen onderzoeksperiode (Dudok)
  • opnieuw of een aanvullend bod vragen (Dudok)
  • bemiddeling/begeleiding door een externe partij (op procesniveau) (Dudok; Dunavie; ProWonen (begeleider Woonbond vanwege conflict met huurdersorganisatie))
  • inzet van een extern onderzoeks en adviesbureau, met een combinatie van procesmatige en inhoudelijke aanpak (Dunavie)
  • gang naar de rechter (Woonbron)
  • voorleggen aan de geschillencommissie (Woonbron)

Visitatiecommissie verwondert zich over ontbreken evaluatie prestatieafspraken

Over de situatie in Amsterdam oordeelt de visitatiecommissie van Stadgenoot dat de gezamenlijke prestatieafspraken met de gemeente vaker en intensiever zouden kunnen worden gemonitord en bijgesteld, om daarmee teleurstellingen tijdens en na afloop te voorkomen.1 Maar ze verwondert zich nog meer over het ontbreken van een algehele evaluatie over de wijze waarop in de gemeente Amsterdam prestatieafspraken worden gemaakt, juist omdat dit een ‘unieke manier van werken’ is waarbij zowel de corporaties als de huurdersvertegenwoordiging zich hebben georganiseerd in federaties. Zowel de gemeente als de corporaties geven aan apart van elkaar wel het proces te evalueren, maar dit nog nooit gezamenlijk te hebben gedaan. De visitatiecommissie ziet hierin een kans om het proces verder te verbeteren.


[1] Hier speelde bovendien het gevoelige punt dat de bijdrage van individuele corporatie in de prestatieafspraken niet is vastgelegd.