Visitaties als bron

Wat vraagt de methodiek?

Het instrument maatschappelijke visitatie is in de corporatiesector ontwikkeld als één van de manieren waarop corporaties zich kunnen verantwoorden over hun prestaties, hun functioneren, hun afwegingen en hoe zij stakeholders daarbij betrekken. Ook belanghebbenden worden gehoord en mogen hun oordeel geven over de prestaties die de corporatie in de afgelopen vier jaar heeft geleverd, de relatie en communicatie met de corporatie en de invloed die zij hebben op het corporatiebeleid.

In de huidige versie van de Methodiek Maatschappelijke visitatie woningcorporaties (versie 6.0) krijgt het functioneren van de lokale driehoek bijzondere aandacht. De lokale prestatieafspraken vormen in de visitatie van oudsher een toetssteen voor de maatschappelijke prestaties van een corporatie. In de vernieuwde methodiek wordt nu van de visitatiecommissie gevraagd dat zij - aan de hand van een aantal criteria - een beschouwing geeft over de kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces waarin die tot stand zijn gekomen. Ook de belanghebbenden - gemeenten en huurders die zelf partij zijn bij de prestatieafspraken, en overige relevante (lokale) stakeholders - krijgen gelegenheid zich daarover uit te spreken.

De methodiek vraagt de visitatiecommissie in haar beschouwing aandacht te besteden aan: 

  • De compleetheid, concreetheid en onderbouwing van de prestatieafspraken: zijn alle lokaal relevante onderwerpen opgenomen, met inachtneming van het regionale en landelijke beleid of ontbreken er essentiële onderwerpen? Zijn de afspraken SMART?
  • De wederkerigheid in de prestatieafspraken: hebben alle betrokken partijen afspraken gemaakt over hun bijdrage aan het realiseren van de afspraken?.
  • De inzet van de corporatie om tot passende afspraken te komen: welke initiatieven heeft de corporatie genomen bij bijvoorbeeld de vorming van de woonvisie of om partijen tot elkaar te brengen?
  • De betrokkenheid van partijen: zijn andere partijen dan huurders en gemeenten ook betrokken bij het maken van afspraken, zoals zorgpartijen, welzijnswerk?
  • De actualiteit van de prestatieafspraken: zijn de prestatieafspraken actueel en worden ze tijdig geëvalueerd en zo nodig tussentijds geactualiseerd?. Sluiten ze (nog) aan bij de uitdagingen of realisatiemogelijkheden?
  • Andere relevante zaken die inzicht geven in bijvoorbeeld het lokale proces van totstandkoming of de creativiteit van partijen om maatschappelijke doelen te realiseren.