Visitatie en de commissaris

De commissaris in het visitatieproces

In het visitatieproces zijn verschillende taken en rollen weggelegd voor u als commissaris. Hieronder wordt het visitatieproces aan de hand van de zeven stappen in het visitatieproces uitgewerkt, met suggesties voor uw betrokkenheid.

1. Voorbereiding door de RvC

Daar waar de corporatie zich als geheel voorbereidt op de visitatie, kan (ook) de RvC:

 • Kennis nemen van de methodiek van visitatie en de daarvoor benodigde informatie (Handleiding Methodiek Maatschappelijke Visitatie).
 • Eventueel gebruikmaken van visitatierapporten van reeds gevisiteerde corporaties. Ze staan openbaar op de website van SVWN.
 • Terugkijken op hetgeen is gebeurd met de uitkomsten van de vorige visitatie. De visitatiecommissie zal dit ook doen.
 • Op basis van een inhoudelijke oriëntatie de verwachtingen ten aanzien van de visitatie binnen de RvC en met de bestuurder goed doorspreken. Bespreekt u daarbij hoe belanghebbenden van de corporatie te informeren en betrekken. Besteed ook aandacht aan wanneer de visitatie plaatsvindt en houd daarbij rekening met andere activiteiten van de corporatie, zoals het opstellen van een ondernemingsplan.
 • Vooraf afspreken hoe de verantwoordelijkheden van bestuurder en RvC gedurende het visitatietraject vorm krijgen in taken en rollen. 

2. Offerte en selectie visiterend bureau

Het verdient aanbeveling om als RvC:

 • Samen met de bestuurder te bepalen wat criteria zijn waarop een bureau en zijn plan van aanpak geselecteerd worden. Aandachtspunten zijn o.a. de onafhankelijkheid van het visiterend bureau en de visitatoren ten opzichte van de corporatie – een harde eis waar ook het visiterende bureau op toeziet –, de samenstelling van de visitatiecommissie, de werkwijze en uiteraard praktische zaken als planning en de kosten.
 • Een of meer van de geaccrediteerde bureaus uit te nodigen een plan van aanpak en offerte te presenteren. Bij die presentatie zijn RvC-vertegenwoordigers en de bestuurder aanwezig.
 • Samen met de bestuurder het bureau dat de visitatie uitvoert te kiezen. Als de bestuurder en de RvC akkoord gaan met de offerte betekent dit dat de corporatie de gevraagde informatie zal verstrekken, de (financiële) verplichtingen nakomt en instemt met de voorgestelde werkwijze en planning.

3. Uitvoering visitatie

De RvC kan hier betrokken zijn:

 • Door erop toe te zien dat de corporatie adequaat wordt gepositioneerd in de position paper en dat de juiste belanghebbenden goed geïnformeerd worden betrokken in de visitatie.
 • Door het gesprek met de visitatiecommissie aan te gaan over alle onderdelen van de visitatie, maar in het bijzonder over de interne en externe governance van de corporatie. Zeker zal aandacht worden besteed aan het functioneren van het intern toezicht en de RvC zelf. Het verdient daarom aanbeveling dat de RvC de betreffende visitatieparagraaf (par. 8.4 uit de Handleiding Methodiek) vooraf doorneemt, zodat bekend is waarop de visitatiecommissie let. De Raad kan het gesprek met de visitatiecommissie ook benutten als extra handvat voor toezicht op het bestuur van de corporatie.

4. Rapportage

Hier wordt actie van de RvC aanbevolen:

 • Bij de bespreking van het (concept)eindrapport met de visitatiecommissie samen met het bestuur reageren op feitelijke onjuistheden of omissies, maar niet tornen aan het oordeel van de visitatiecommissie. 

5. Reactie corporatie

Deze stap vereist actie van de RvC samen met de bestuurder:

 • Het bestuur en de RvC bepalen hun standpunt naar aanleiding van het visitatierapport en geven hun zienswijze weer in een bestuurlijke reactie/zienswijze RvC, waarin zij aangeven hoe de corporatie de verbeterpunten ter hand neemt, inclusief eventuele verbeterpunten ten aanzien van het eigen functioneren van de RvC.

6. Publicatie

Hier is geen actie van de RvC aan de orde.

7. Bespreking met belanghebbenden

Deze stap vraagt een grote betrokkenheid van de RvC:

 • De RvC kan actief deelnemen aan het gesprek met belanghebbenden over de visitatieuitkomsten, de bestuurlijke reactie en het eigen functioneren. Het is voor de RvC bij uitstek een gelegenheid om te werken aan de eigen maatschappelijke verantwoording en legitimatie.
 • De RvC kan afspraken maken met het bestuur over hoe de uitkomsten en de daaruit gedestilleerde verbeter- en/of aandachtspunten van de visitatie op te pakken en de uitvoering te bewaken. Zorg binnen de RvC voor momenten waarop de voortgang van verbeterpunten voor de RvC zelf worden besproken. Rapporteer in het jaarverslag over de uitvoering van de vastgestelde verbeterpunten en het toezicht daarop.

WonenBreburg: meer dan een verplicht nummer

Lees hoe WonenBreburg de rol van de RvC ziet ›