Visitatie

Visitatieproces in zeven stappen

1. Voorbereiding door de corporatie 

De corporatie bereidt zich voor op de visitatie door:

  • Kennis te nemen van de methodiek van visitatie.
  • Het verzamelen van informatie over de door SVWN geaccrediteerde bureaus die visitaties mogen uitvoeren.
  • Door huurders en andere stakeholders te informeren over het voornemen tot visitatie, opdat deze zich ook kunnen voorbereiden.

2. Offerte en selectie visiterend bureau

De corporatie vraagt offerte aan bij een of meer geaccrediteerde bureaus, waarna ze een keuze maakt. Het bureau meldt de visitatie bij SVWN.

3. Uitvoering visitatie

De corporatie stuurt alle noodzakelijke informatie toe aan de visitatiecommissie en stelt een ‘position paper’ op. Daarin geeft de bestuurder aan waar de corporatie voor staat (visie), of hij/zij tevreden is over de prestaties en wat er in de toekomst beter zou kunnen. Tijdens de visitatie spreekt de visitatiecommissie met de directie en de RvC van de corporatie, en met externe belanghebbenden. Dat zijn in de eerste plaats de huurdersorganisatie(s) en de gemeente(n).

4. Rapportage

Na het onderzoek stelt de commissie haar visitatierapport op, dat ze bespreekt met de corporatie. Zowel de bestuurder als de RvC krijgt daarbij de gelegenheid te reageren. SVWN beoordeelt (steeksproefgewijs) conceptrapporten. Het rapport moet binnen zes weken gereed en vastgesteld zijn door het bureau.

5. Reactie corporatie

Het bestuur en de RvC geven hun zienswijze op het visitatierapport.

6. Publicatie

Binnen zes weken nadat het rapport definitief is vastgesteld dient de corporatie het rapport met de zienswijze te publiceren op haar website én op te sturen naar de Autoriteit woningcorporaties. Ook SVWN publiceert dan het visitatierapport en de bestuurlijke reactie/zienswijze RvC op haar site.  

7. Bespreking met belanghebbenden

Na publicatie moet de corporatie het rapport met (in elk geval) huurders en gemeente(n) bespreken. Dit kan leiden tot actiepunten en afspraken om zaken te verbeteren.