Visitatie

Verantwoorden en leren

Om als commissaris uw rol in het visitatieproces goed te kunnen innemen, is het zaak kennis te hebben van het instrument visitatie en van het visitatiestelsel. Deze informatie staat in dit hoofdstuk. Als u goed bekend bent met visitatie kunt u ook direct naar het hoofdstuk Visitatie en de commissaris gaan.

In een visitatie leggen woningcorporaties openbaar verantwoording af over hun maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar en over de wijze waarop ze hun governance vormgeven. Daarmee dragen visitaties bij aan de maatschappelijke legitimiteit van corporaties. Een onafhankelijke visitatie houdt corporaties bovendien een spiegel voor waarmee zij hun functioneren en presteren kunnen verbeteren.

Visitatie is vanzelfsprekend

Visitatie is een instrument van corporatie én samenleving. Visitatie zit in het hart van de governance van een woningcorporatie als maatschappelijke onderneming. De ‘maatschappij’, vertegenwoordigd door haar belanghebbenden, is de eerstaangewezene om een oordeel te geven over de prestaties van een corporatie. Visitatie is een instrument dat dit mogelijk maakt. Deze beoordeling door de samenleving biedt corporaties op hun beurt de gelegenheid verantwoording af te leggen over hun maatschappelijk presteren. Maatschappelijke oordeelsvorming en het afleggen van verantwoording vormen twee zijden van dezelfde medaille. 

Visitatie is verplicht

Sinds 1 juli 2015 is met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet (artikel 53a) iedere corporatie verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Nadat visitatie al in 2007 door middel van de Governancecode Woningcorporaties (artikel 2.4) verplicht werd gesteld voor alle Aedes- en VTW-leden, heeft de wetgever er voor gezorgd dat nu ook daadwerkelijk alle woningcorporaties gevisiteerd worden. De invoering van de herziene Woningwet en Governancecode hebben bovendien aanzienlijke gevolgen voor inhoud en proces van visitatie.

Visitatie is de moeite waard

Maar visitatie is meer dan een morele en wettelijke plicht tot verantwoorden. De externe verantwoording en openlijke feedback die corporaties krijgen op hun maatschappelijk presteren en functioneren willen vooral aanzetten tot leren en verbeteren. Met een mooie opbrengst voor corporatie én samenleving: een grotere maatschappelijke legitimiteit en betere maatschappelijke prestaties. Want dát is de tweeledige bedoeling van visitatie. 

Met een visitatie(rapport) verantwoordt de corporatie zich over haar maatschappelijke prestaties naar de samenleving. De samenleving en de belanghebbenden kunnen op basis van een visitatie(rapport) beoordelen of de corporatie de goede dingen goed gedaan heeft. Enerzijds gebeurt dit indirect door het onderzoek, de reflectie en de beoordeling van het maatschappelijk presteren en functioneren door een onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie. Anderzijds is sprake van een directe beoordeling door belanghebbenden over de geleverde maatschappelijke prestaties en kunnen zij hun tevredenheid uiten over de relatie en communicatie met de corporatie en over hun invloed op het beleid van de corporatie. Belangrijk voor dit legitimatie-effect van visitatie is dat corporaties – en ook de RvC – zich open opstellen en actief het gesprek met belanghebbenden voeren over het visitatierapport. 

Een onderbouwde en onafhankelijke beoordeling van hun prestaties ondersteunt corporaties om hun presteren te verbeteren, ofwel te leren. Hiervoor is belangrijk dat, naast een lerende opstelling door de corporatie zelf, de visitatie goed wordt uitgevoerd en de oordelen in het rapport transparant, scherp en onderscheidend zijn én dat de oordelen publiek worden gemaakt. 

Overigens hebben deze beide beoogde effecten - legitimeren (door verantwoorden) en verbeteren (door leren) - een nauwe relatie met elkaar. Beter maatschappelijk presteren zal bijdragen aan de legitimiteit van de corporatie en zo zal juist het proces van oordelen door en bespreken met belanghebbenden prikkelen tot leren. Een goede governance, zowel intern als extern, vormt een essentiële voorwaarde voor zowel de legitimatie van de corporatie als voor duurzaam goed maatschappelijk presteren. Goed functionerend intern toezicht en betrokkenheid van de RvC bij visitatie is dus onontbeerlijk.

Omdat visitatie informatie oplevert over het maatschappelijk presteren en integraal functioneren van een corporatie, biedt een visitatie ook bouwstenen voor extern toezicht. Politiek, ministeries en Autoriteit Woningcorporaties kunnen (en zullen) daarvan gebruikmaken bij hun publieke toezicht en oordeelsvorming.