Visitatie

Instrument in ontwikkeling

Visitatie van woningcorporaties kent anno 2016 een geschiedenis van bijna twee decennia. In 1998, werd door een nog jong Aedes een adviescommissie ‘Visitatie Maatschappelijk Rendement Woningcorporaties’ ingesteld om de contouren van een visitatiestelsel voor corporaties te onderzoeken.

Kernbegrippen in het advies van de commissie waren: zelfevaluatie, spiegeling en operationalisering van maatschappelijk rendement. Relevante visitatiecriteria, aldus de commissie, betroffen legitimiteit, effectiviteit en efficiency. Het advies mondde uit in een pilotproject waarin een praktische methodiek van visitatie werd ontwikkeld. In 2002 werd Raeflex opgericht, als uitvoerder en beheerder van het visitatiestelsel. Visitaties zijn dan nog niet verplicht. 

Het geringe aantal visitaties in de eerste jaren, het als vrijblijvend ervaren karakter van visitatie en de profilering van visitatie als instrument van en door de branche met een methodiek die vooral inging op de kwaliteit van de beleids- en bedrijfsvoering, zorgden voor een betrekkelijk marginale positie van visitatie. Een advies van een Aedescommissie en een parallel initiatief van een aantal corporaties en landelijke instituten leidden in 2007 tot een andere methodiek en een nieuwe bestuurlijke inbedding van visitatie. Kernbegrippen van dit nieuwe visitatiestelsel zijn: onafhankelijk, extern en gezaghebbend. Visitatie wordt minder vrijblijvend – opgenomen in de Governancecode Woningcorporaties – en richt zich meer op de beoordeling van maatschappelijke prestaties. Ook de verantwoordingsfunctie van visitatie krijgt meer nadruk, naast de functie leren en verbeteren. 

In 2009 is de onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) opgericht, gedragen door het ministerie van WWI (nu BZK), Aedes Vereniging van Woningcorporaties, Vereniging De Nederlandse Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het beheer van het visitatiestelsel is bij SVWN neergelegd, de uitvoering van visitaties gebeurt door visitatiebureaus die daartoe door de SVWN geaccrediteerd zijn. Een College van Deskundigen adviseert SVWN over de methodiek en de toepassing ervan.

In de loop der jaren is de methodiek regelmatig aangepast aan ontwikkelingen en nieuwe vereisten. In de vigerende methodiek is een nieuwe balans gevonden tussen de leer- en verbeterfunctie enerzijds en de verantwoordingsfunctie anderzijds. In het motto ‘leren door verantwoorden’ komt deze balans tot uiting. 

Al met al is in de afgelopen jaren is een rijke visitatiepraktijk en een robuust visitatiestelsel gegroeid. Dat blijkt ook uit de groeiende waardering voor visitatie, bij woningcorporaties en bij hun belanghebbenden. Maar in een veranderende wereld blijven er uitdagingen voor visitatie.

Meer informatie:

Analyse visitaties t.b.v. Staat van de Volkshuisvesting

Woonbron: de spiegel voorgehouden krijgen

Lees hoe onafhankelijke visitatie voor Woonbron een goed instrument is om de spiegel voor gehouden te krijgen ›