Waarom visitatie?

Methodiek in continue ontwikkeling

In de loop der jaren is de visitatiemethodiek meerdere keren aangepast aan de actualiteit en aan de hand van lessen die uit uitgevoerde visitaties getrokken kunnen worden. Vanaf 2007 werd gewerkt aan de hand van visitatiemethodiek 3.0, die vier jaar later werd aangepast naar methodiek 4.0, waarin onder andere meer eenduidigheid werd aangebracht om de onderlinge vergelijkbaarheid van corporaties te vergroten. Inmiddels (2020) is versie 6.0 van de methodiek van toepassing. Hierin is de positie van belanghebbenden verder versterkt en hebben de prestatieafspraken zelf (zowel proces van de totstandkoming als de inhoud) een plek gekregen in de visitatie. Gemeenten en huurdersorganisaties hebben door de toegenomen transparantie meer inzicht in de maatschappelijke prestaties van de corporatie gekregen. Dit draagt bij aan het gesprek in de lokale driehoek van corporatie, gemeente en huurders.1 Door gezamenlijk de resultaten te bespreken, kunnen betere afspraken voor de toekomst worden gemaakt. Hierin ligt de link naar de prestatieafspraken.

Tegelijk is de aandacht voor de financiën en de governance verminderd ten opzichte van eerdere versies van de visitatiemethodiek, omdat deze onderwerpen via het toezicht door de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW inmiddels goed zijn afgedekt. De Aw en het WSW hebben in 2015 nieuwe rollen in het toezicht toebedeeld gekregen en de rol van de RvC is aangescherpt. Deze veranderingen hangen samen met de Woningwet van 2015, waarin dit toezicht nauwgezet werd beschreven én de prestatieafspraken een stevige wettelijke verankering kregen. Door de methodiek hierop aan te passen worden doublures in de beoordeling van corporaties voorkomen.

1 Lokale driehoek heeft in dit verband een andere betekenis dan die van het gezag over de politie, waarin de burgemeester, politiechef en officier van justitie zitting hebben.

 ‘thuis - gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel, en Waalre, juli 2020

Wat betreft het proces om te komen tot prestatieafspraken, geven de gemeenten aan dat hierin een ontwikkeling is doorgemaakt de afgelopen jaren. De gemeenten, huurders en corporaties steken veel energie in de processen, die ook steeds soepeler verlopen. Men heeft in de driehoek goede discussies, om de kaderafspraken en visies te concretiseren in prestatieafspraken. ‘thuis neemt hierin ook een proactieve en betrokken rol in.