Waarom visitatie?

‘Leren en verbeteren'

Door de visitaties objectief aan de hand van een vaste methodiek uit te voeren worden corporaties onderling vergelijkbaar. Daardoor kunnen ze van elkaar leren en wordt hun een spiegel voorgehouden over het eigen functioneren, waar ze ook van kunnen leren. ‘Leren en verbeteren’ is het motto. Elke visitatie bevat aandachtspunten waarop de corporatie zich kan verbeteren. Aandacht daarvoor is noodzakelijk om beter tegemoet te komen aan de vraag van de lokale omgeving, en dat wordt gestimuleerd doordat in een volgende visitatie ook teruggekeken wordt naar de verbeteringen die sinds de vorige visitatie zijn doorgevoerd. Het draagt daarmee bij aan een cyclus van leren en continu verbeteren bij de corporaties.

Objectief en subjectief

Naast het deel van de visitatie waarin de prestaties objectief gemeten worden, wordt ook een tweetal subjectieve oordelen opgenomen in het visitatierapport. Enerzijds schrijft het bestuur van een corporatie voorafgaand aan de visitatie een position paper, waarin het reflecteert op de eigen prestaties. Achteraf reflecteert de bestuurder samen met de RvC op de bevindingen in en de ervaringen van de visitatie.

Daarnaast geeft de visitatiecommissie in een recensie haar oordeel over het presteren van de corporatie en de indruk die ze overhoudt aan de visitatie. Anders dan bij de andere onderdelen van het visitatierapport die zijn vastgelegd in de visitatiemethodiek, heeft de visitatiecommissie hierin een grote mate van vrijheid, waardoor dit een goede inkleuring geeft van het overall maatschappelijk presteren van de corporatie zoals dat in de visitatie naar voren komt. Voor de lezer van een visitatierapport helpt de recensie om de resultaten te interpreteren.

Totstandkoming van het oordeel

Het oordeel van de visitatiecommissie komt tot stand langs twee routes: documentenonderzoek en gesprekken met de corporatie én haar belanghebbenden. In elke visitatie wordt ten minste gesproken met de gemeente(n) waarin de corporatie werkt, met de huurdersorganisatie(s) van de corporatie en met de Raad van Commissarissen. Meestal wordt dit aangevuld met gesprekken met andere belanghebbenden, zoals partners in de wijken en bestuurders van collega-corporaties in hetzelfde werkgebied. Op die manier vormt de visitatiecommissie een zo volledig mogelijk beeld van de afgelopen vier jaar. De visitatie kijkt terug. Het is nadrukkelijk geen adviestraject, wel een reflectie op het handelen in de voorgaande jaren, waaruit aandachtspunten voor de toekomst voortvloeien.

IJsseldal wonen – gemeente Lochem, januari 2020

De gemeente Lochem wordt goed betrokken bij beleidsontwikkeling en IJsseldal Wonen verantwoordt haar prestaties naar tevredenheid. De evaluatie van de prestatieafspraken zou meer aandacht mogen krijgen. Bij deze opmerking van de gemeente past wel de erkenning, dat daarvoor alle betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn.