Visitatie en de commissaris

Meervoudig betrokken

De RvC is betrokken bij de visitatie als opdrachtgever, gesprekspartner, vertegenwoordiger van de corporatie en als bewaker van de uitkomsten van de visitatie. Deze meervoudige betrokkenheid van de RvC heeft implicaties voor de vereiste kennis of actie van zijn leden.

1. Opdrachtverlener van visitatie

Als ‘goed opdrachtgever’ heeft u graag kennis en inzicht van:

 • De specifieke (potentiële) betekenis van visitatie voor uw eigen corporatie.
 • Het proces van visitatie, inclusief de wijze waarop belanghebbenden en de RvC zelf door de visitatiecommissie betrokken worden.
 • Profielen en werkwijze van visiterende bureaus ten behoeve van selectie.

2. Gesprekspartner van de commissie

De RvC is gesprekspartner van de visitatiecommissie. Dit vereist kennis en inzicht van:

 • De werkwijze van de visitatiecommissie.
 • Het integrale volkshuisvestelijk en maatschappelijk functioneren en presteren van de corporatie, inclusief de interne en externe governance.
 • Het eigen functioneren als RvC binnen de governance van de corporatie, als object van visitatie. 

3. Vertegenwoordiger van de corporatie

Met visitatie en de beoordeling van de maatschappelijke prestaties en governance in het bijzonder organiseert de RvC ook haar eigen aanspreekbaarheid voor de samenleving (belanghebbenden). Dit komt in het bijzonder naar voren bij:

 • De formulering van opdracht en (bijzondere) oriëntatie van de visitatie.
 • De opstelling van de bestuurlijke reactie/ zienswijze RvC op het visitatierapport.
 • Communicatie en dialoog met belanghebbenden over de uitkomsten en implicaties.

4. Bewaker van opvolging van visitatieuitkomsten

De Raad heeft de verantwoordelijheid er op toe te zien dat de corporatie (het bestuur) de uitkomsten van de visitatie ter hand neemt. Dat geldt ook voor de Raad zelf ten aanzien van de uitkomsten over het eigen functioneren. Bewaking impliceert:

 • Vertaling van de uitkomsten in (verbeter)acties.
 • Het uitvoeren van regelmatige voortgangsbewaking.

Baston Wonen: de waarde van terugblikken

Het mooie van een visitatie is dat het een langere periode in ogenschouw neemt en je daardoor de grotere bewegingen ziet. ›

Woonvizier: handvatten voor de toekomst

Lees hoe de visitatie en de dialoog met belanghebbenden Woonvizier veel aanknopingspunten hebben gegeven. ›