Samenvatting

Experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’

In het experiment ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’ ging het om de corporatie in het lokale netwerk, zowel formeel als informeel en op verschillende niveaus, en het functioneren van dat netwerk. Ook de waarde van het netwerk zelf kwam aan bod, evenals een zelfbeoordeling door partijen/netwerk. Opvallend was – ook in dit experiment – de ervaren noodzaak van onderzoek naar en betrokkenheid van de uitvoeringspraktijk (de leefwereld) en het inzetten van creatieve, collectieve dialogen (eventueel middels creatieve werkvormen).

Zo’n visitatie lukt alleen als er aan enkele randvoorwaarden en andere essentiële kenmerken van een netwerkvisitatie wordt voldaan. Enkele zaken zijn bij dit experiment minder goed uit de verf gekomen, zoals het beoordelen van het netwerk zelf in plaats van de corporatie in het netwerk. Dat werd meer een reflectie, en ook het ontwerp van het netwerk zelf is niet echt aan de orde gekomen. Ook het integreren van de netwerkbenadering in de visitatie was nog lastig.

Vooral het onderzoeken van de corporatie in het lokale netwerk en daarbij verder kijken dan het formele netwerk, maar juist ook naar andere lokale maatschappelijke opgavegerichte netwerken bood meerwaarde. Zeker als er daarbij meer oog is voor het operationele niveau, de uitvoeringspraktijk, en er gezamenlijk wordt gereflecteerd op elkaars en andermans waarnemingen. Een en ander leidde tot een groter variatie aan modellen, methoden en werkwijzen. De ervaren meerwaarde van netwerkvisitatie voor alle betrokkenen bestaat uit toegenomen inzicht, verbeterde relaties en bouwstenen voor een vervolg.

Visitatie meer laten aansluiten

Er wordt besparing verwacht door visitatie, veel meer dan nu, te laten aansluiten bij de ‘maatschappelijke beleidscyclus’ van corporaties en/of hun lokale partners. Dat is een kwestie van timing en van communicatie voor de mogelijkheden hiertoe. Ook kunnen visitaties met andere trajecten van beleids- en organisatieontwikkeling van de corporatie dan wel van lokale verantwoording van diverse partijen (‘Dag van de Verantwoording’) worden gecombineerd.