Conclusie

Conclusies en implicaties voor de visitatie(methodiek)

Visitatie heeft meer toegevoegde waarde als het een ‘goed gesprek’ wordt met een brede groep betrokkenen, waarin het gaat over de dingen die er daadwerkelijk voor de belanghebbenden toe doen. Netwerkvisitatie doet meer recht aan het (ervaren) belang én aan de werkelijkheid van het opereren in netwerken om maatschappelijke waarde te creëren. Het besef dat je niet in je eentje maatschappelijke vraagstukken kunt oplossen neemt sterk toe. Netwerkvisitatie geeft beter inzicht in de netwerken waarin de corporatie met welke partijen opereert.

Er zijn verschillende niveaus zichtbaar: het formele tripartite netwerk rondom prestatieafspraken op strategisch-bestuurlijk én daarnaast het netwerk op operationeel-tactisch niveau (leefwereld). Netwerkvisitatie geeft meer zicht op de bijdrage van de corporatie in/aan de onderzochte netwerken, op de waardering (van partners en visitatiecommissie) daarvoor en op mogelijkheden om die bijdrage in/aan netwerken te vergroten.


Daarnaast biedt het meer zicht op het functioneren van het netwerk (en vaak ook op het functioneren van partijen daarbinnen), op de factoren die belangrijk zijn voor goed functioneren zoals doelcongruentie, diversiteit, coördinatie, wederkerigheid en onbaatzuchtigheid (en die daarmee handvatten kunnen bieden voor verbetering van het netwerk-functioneren).


Het experiment liet zien dat een netwerkvisitatie een aanzet geeft tot een inhoudelijke ‘netwerkagenda’ en een ‘verbeteragenda’ t.a.v. het functioneren van (de corporatie in) netwerken, doordat alle relevante partijen betrokken zijn, de samenwerking expliciet onderwerp van gesprek is en het accent op (zelf)reflectie en (netwerk-)leren wordt gezet: netwerkvisitatie als interventie in het netwerk en impuls tot samenwerken. Tot slot mag de grotere ervaren betekenis en plezier van ‘netwerkvisiteren’, met soms onverwachte bijvangsten en persoonlijke leeropbrengsten voor deelnemers niet onvermeld blijven.