Conclusie

Gewenste ontwikkeling visitatie(methodiek)

Voor corporaties wordt het verbinden van de systeemwereld met de leefwereld steeds belangrijker. Daarbij is samenwerking in het netwerk steeds meer noodzakelijk voor het oplossen van complexe vraagstukken. Samenwerken is mensenwerk, dus er moet aandacht zijn voor betrokkenheid. In ieder geval zal de lokale driehoek moeten worden uitgebreid. Corporaties merken steeds meer dat er in de uitvoeringspraktijk ruimte nodig is voor professionele autonomie om in te kunnen spelen op de complexe problemen in de leefwereld.

De vermaatschappelijking van visitatie mag worden doorgezet. Daarbij blijft ‘leren door verantwoorden’ een belangrijk motto. De maatschappelijke dialoog, het reflecteren en begrijpen, de betrokkenheid van belanghebbenden en partners en de interventies mogen versterkt worden, met daarbij de waarschuwing maat te houden.

Het goede maatschappelijke gesprek kan georganiseerd worden door een bredere selectie van belanghebbenden te betrekken. In het gesprek zelf moet geïnvesteerd worden in intensivering en verdieping. Daarbij kan de uitgangspositie van de gesprekspartners beter worden door voorbereiding, keuze van onderwerpen, de gelegenheid om een maatschappelijke reactie op het rapport te geven. Maar vooral: ‘echtheid’.

Het netwerk zou moeten worden meegenomen in de visitatie. In ieder geval het formele (woon)netwerk, maar ook opgavegerichte netwerken. Daarbij ligt de focus op de corporatie in het netwerk en op het netwerk zelf, en zowel het operationele als professionele functioneren daarvan.

Voor de visitatiemethodiek betekent dit alles dat er (onder andere, zeker niet uitsluitend) ruimte komt voor verschillende werkvormen, het integreren van dialoog- en netwerkbenadering, onderscheid tussen een basis- en plusvarianten, meer maatschappelijke waarde, participatief en action learning en aandacht voor de kwaliteit van de visitatiecommissie.

Deze beknopte samenvatting beoogt slechts een snelle indruk te geven van de bevindingen van de beide experimenten, maar doet uiteraard tekort aan alle rijkdom aan ervaringen, suggesties, ideeën en mogelijke nieuwe wegen. Daarvoor verwijzen we u graag naar het integrale evaluatierapport.

De kern is: verdere ontwikkeling van visitatie in de richting van ‘het goede maatschappelijk gesprek in het lokale netwerk’, met:

  • meer aandacht voor reflecteren op en inzicht en begrip (ten opzichte van beoordelen) en
  • meer aandacht voor het voeren van dialoog (ten opzichte van het verrichten van onderzoek)
  • in een visitatie over onderwerpen die er lokaal toe doen en die mensen belangrijk vinden,
  • door partijen die werkelijk betrokken zijn en de ‘echte’ samenleving goed kennen.